dailycharacter

Bai JuYi 白居易

Cheng Hao 程颢

Du Fu 杜甫

Du Mu 杜牧

Han Yu 韩愈

Li Bai 李白

Li ShangYin 李商隐

Li Shen 李绅

Liu YuXi 刘禹锡

Liu ZongYuan 柳宗元

Wang Wei 王维

Zhao ShiXiu 赵师秀